Merania WiFi

Meranie rozmiestnenia prístupových bodov a intenzity signálu WiFi v priestore. Návrhy správneho rozmiestnenia prístupových bodov (access pointov). Súčasťou riešenia sú fyzická obhliadka, merania a dokumentácia súčasného stavu spolu s odporúčaným rozmiestnením v priestore.